fbpx

Polityka prywatności

Serwisu „https://www.sevents.pl” 

W celu podkreślenia znaczenia, jakie przypisujemy ochronie prywatności Użytkowników i poufności zamieszczanych przez nich danych oraz w związku z obowiązkiem udzielenia informacji dotyczącej wykorzystywania plików cookies, niniejszym przedstawiamy Państwu zasady przetwarzania danych osobowych udostępnianych w ramach korzystania z Serwisu „https://www.sevents.pl”.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest gromadzonych w Serwisie jest Szkoła Żeglowania ORLAND Dariusz Gilewski z siedzibą w Warszawie 04-359, przy ul. Kobielskiej 17/85, posługująca się NIP 1132640613. Wpisana do rejestru organizatorów turystyki Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 1294. Zwana dalej Firmą.

Podanie przez Użytkownika dokonującego Rejestracji danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji. Administrator zbiera dane niezbędne do przeprowadzenie procesy rejestracji i realizacji umowy tj. imię, nazwisko, data urodzenia, adres, adres e-mail, oraz numer telefonu.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144/2001, poz. 1204 z późn. zm.), w tym z poszanowaniem określonych w przepisach zasad zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym wglądem osób trzecich.

Firma przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do:

 1. nawiązania, ukształtowania, zmiany lub rozwiązania umowy świadczenia usług drogą elektroniczną łączącej Użytkownika ze Firmą,
 2. zawierania i wykonania Umów na odległość, świadczenia Usług oraz zawierania i wykonania Umów dodatkowych, a także prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z tymi umowami,
 3. w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem – w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Firmę jego danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w zakresie i celu wskazanym powyżej.

Użytkownik w każdym czasie na prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych oraz ich usunięcia, za pośrednictwem Serwisu, z zastrzeżeniem, że w przypadku usunięcia danych niezbędnych dla prawidłowego świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, Firma będzie uprawniona do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym. Wglądu w swoje dane osobowe, ich modyfikowania i usuwania dokonuje się poprzez kontakt na adres poczty elektronicznej inne@orland.pl. Dopuszczalne jest również dokonywanie zgłoszeń dotyczących konieczności wprowadzenia tego rodzaju zmian pisemnie na adres firmy.

Pomimo usunięcia przez Użytkownika jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, Firma jest uprawniona do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania wcześniej zawartych umów lub dochodzenia roszczeń.

Firma jest uprawniona do powierzania przetwarzania danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, w tym przekazywania danych osobowych osobom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim przypadku Firma bierze odpowiedzialność za przestrzeganie przez taką osobę zasad przetwarzania danych osobowych określonych w przepisach prawa. Między innymi w celu funkcjonowania formularza kontaktowego dane przekazywane są firmie google.com jako dostawcy usługi formularza kontaktowego. 

W celach realizacji umowy Firma może przekazywać dane uczestnika wyjazdu do Spółki Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław

Firma, bez odrębnej zgody Użytkowników nie będzie przetwarzać danych osobowych w celach innych niż wskazane powyżej, w szczególności w celach promocyjnych i marketingowych, z zastrzeżeniem, że na adres poczty elektronicznej podany w Profilu Firma może wysyłać informacje dotyczące Serwisu lub inne wskazane w treści Regulaminu.

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody Firma może wysyłać na adres wskazany w Profilu informacje handlowe dotyczące oferowanych usług (newsletter). W takim przypadku Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z otrzymywania informacji kierując odpowiednie oświadczenie w trybie wskazanym w otrzymanej wiadomości. W takim przypadku Firma niezwłocznie zaprzestanie wysyłania informacji Użytkownikowi.

Firma jest uprawniona do przetwarzania następujących danych charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu:

 1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
 2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, w tym numer IP,
 3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu,
 4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Serwisu.

Firma jest uprawniona do powierzania przetwarzania danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, w tym przekazywania danych osobowych osobom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim przypadku Firma bierze odpowiedzialność za przestrzeganie przez taką osobę zasad przetwarzania danych osobowych określonych w przepisach prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazane innym instytucjom w zakresie niezbędnym realizacji postanowień umowy tj. firmie ubezpieczeniowej celem dokonania ubezpieczenia w imieniu uczestnika, firmie prowadzącej hosting celem przechowywania i zabezpieczenia danych, firmie ING operatorowi płatności elektronicznych iMoje celem przetworzenia płatności.

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu, którym posługuje się osoba korzystająca z Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. analizy preferencji osób korzystających z Serwisu odnośnie prezentowanych w nim treści,
 2. dostosowania treści prezentowanych w Serwisie do preferencji osób korzystających z Serwisu,
 3. analizy sposobu korzystania z Serwisu,
 4. umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu bez konieczności logowania się na każdej odwiedzanej podstronie Serwisu.

Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu, którym posługuje się osoba korzystająca z Serwisu, w zależności od ich przeznaczenia, do chwili wylogowania się Użytkownika lub do chwili usunięcia plików cookies z pamięci urządzenia. Przechowywane pliki cookies pochodzą zarówno bezpośrednio od Firmy, jak i od osób trzecich, jeśli jest to wskazane dla osiągnięcia celów korzystania z plików cookies.

Część plików cookies wykorzystywanych przez Serwis jest niezbędna dla jego prawidłowego działania. Wiele przeglądarek domyślnie dopuszcza automatyczne zapisywanie i przechowywanie plików cookies w urządzeniu. Ustawienia i zmiany zasad przechowywania plików cookies dokonuje się w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Dokonując Rejestracji w Serwisie, a następnie logując się do Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na posługiwanie się plikami cookies niezbędnymi dla prawidłowego działania Serwisu. W pozostałym zakresie odmowa zgody na przechowywanie plików cookies, w tym dokonana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, nie wyłącza możliwości korzystania z Serwisu, choć może wpływać na sposób jego działania.

Niniejsze zasady mogą ulec zmianie w przypadku zmiany zasad działania Serwisu, zmian w przepisach prawa regulujących kwestie ochrony prywatności oraz w przypadku dalszego rozwoju Serwisu. Jeśli tak się stanie, zostaniecie Państwo poinformowani o zakresie wprowadzanych zmian na zasadach analogicznych do zmiany Regulaminu Serwisu. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia Regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

W każdej chwili możecie Państwo zgłaszać do Firma pytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych. Należy je kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inne@sevents.pl