fbpx

Warunki uczestnictwa

 1. Zasady ogólne 
  • Organizatorem imprezy turystycznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm) jest Szkoła Żeglowania „ORLAND” Dariusz Gilewski z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru organizatorów i pośredników turystyki przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, numer zaświadczenia 1294 zwana dalej „Szkołą”, będąca również właścicielem marki SEvents
  • Prawa i obowiązki uczestników imprezy turystycznej (zwanych dalej „Uczestnikami” lub „Klientami”) określają wydane na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezie turystycznej Szkoły Żeglowania „ORLAND” oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. 
  • Uczestników imprezy obowiązuje znajomość regulaminu właściwego dla danej imprezy (zwanego dalej Regulaminem).
 2. Zawarcie umowy 
  • Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej organizowanej przez Szkołę (zwanej dalej Umową) następuje przez podpisanie umowy-zgłoszenia przez przedstawiciela Szkoły i Klienta, po wpłaceniu przez Klienta, zgodnie z postanowieniami umowy- zgłoszenia lub niniejszych Warunków, zaliczki lub pełnej ceny imprezy. 
  • Zawarcie Umowy następuje po zapoznaniu się Uczestnika z programem Imprezy, warunkami uczestnictwa oraz Regulaminem. Poprzez podpisanie umowy-zgłoszenia, Klient potwierdza znajomość wymienionych zasad i oświadcza, że je akceptuje. 
  • Uczestnikiem imprezy jest Klient zawierający Umowę lub inne osoby przez niego wymienione w umowie-zgłoszeniu. 
  • Zgłoszenie osoby niepełnoletniej wymaga potwierdzenia jej uczestnictwa przez jej prawnego opiekuna. Potwierdzenie uczestnictwa przez opiekuna jest tożsame z potwierdzeniem wzięcia odpowiedzialności za wszelkie straty spowodowane przez osobę niepełnoletnią.
 3. Warunki płatności
  • Wszystkie ceny są cenami umownymi. 
  • Klient ma prawo do wszystkich świadczeń gwarantowanych ofertą, stanowiącą integralną część zawartej z Klientem Umowy. 
  • Cena imprezy jest ustalona na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. Szkoła zastrzega sobie zatem prawo do podniesienia ceny imprezy przed datą wyjazdu z tytułu wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub wzrostu kursów walut. W przypadku takiej podwyżki Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy powinno zostać zrealizowane niezwłocznie po doręczeniu zawiadomienia o podwyżce ceny, względnie zmianie świadczeń, nie później jednak, niż w terminie trzech dni od takiego zawiadomienia. 
  • Zaliczka wynosi 50% ceny podstawowej imprezy bez uwzględnienia ewentualnie przysługujących zniżek od osoby. 
  • Warunkiem wpisania na listę Uczestników imprezy jest: 
   • podpisanie umowy-zgłoszenia; 
   • uiszczenie zaliczki na rachunek bankowy Szkoły lub uiszczenie pełnej kwoty płatności. 
   • Opłata za imprezę turystyczną, z potrąceniem ewentualnie wcześniej wpłaconej zaliczki, winna wpłynąć do Szkoły najpóźniej w dniu rozpoczęcia imprezy.
  • Nie uregulowanie płatności w terminie określonym w ust. 6 uznaje się za rezygnację Klienta. 
  • W przypadku imprez, których ceny podane są w innych walutach niż polska, ceny przeliczane są na złotówki wg kursu określonej waluty w NBP (pieniądz-sprzedaż) z dnia dopłaty do pełnej kwoty. 
  • Wszelkie zwroty pieniężne będą przekazywane wyłącznie na wskazane konto bankowe lub w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany w treści umowy-zgłoszenia.
 4. Świadczenia
  • Uczestnik ma prawo do świadczeń Szkoły określonych w ofercie. 
  • Warunkiem realizacji opłaconych świadczeń jest posiadanie dokumentu identyfikującego tożsamość lub wpisanie na listę Uczestników w przypadku wyjazdów zbiorowych. Wpisanie na listę Uczestników nastąpi po wniesieniu za imprezę opłaty od wszystkich Uczestników danego wyjazdu zbiorowego. W przypadku osób niepełnoletnich warunkiem realizacji może być alternatywnie posiadanie dokumentu identyfikującego tożsamość  przez płatnika imprezy. 
  • Opłacone świadczenia i termin ich realizacji, do których upoważniają ww. dokumenty, są ostateczne i nie mogą być przez Uczestnika zmienione. Niewykorzystanie przez Uczestnika któregokolwiek ze świadczeń w ustalonym terminie nie upoważnia go do otrzymania zwrotu części lub całości opłaty wniesionej na rzecz Szkoły, z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 6.4. Dotyczy to także przypadków choroby lub innych przypadków losowych. 
  • Przy podpisywaniu umowy-zgłoszenia Szkoła informuje o rodzaju dokumentów niezbędnych do realizacji imprezy. 
  • W ramach ceny imprezy Szkoła zapewnia Uczestnikom imprez zbiorowych ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
   do kwoty 5 000 PLN. 
  • Zawierając Umowę Uczestnik deklaruje, iż stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie. W przypadku uczestników małoletnich, zdrowie Uczestnika potwierdza jego prawny opiekun.
 5. Odpowiedzialność uczestnika
  • Od chwili rozpoczęcia imprezy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazówek przedstawicieli Szkoły dotyczących realizacji programu imprezy oraz do regulaminu imprezy. Nie stosowanie się do poleceń przedstawiciela Szkoły może skutkować usunięciem z imprezy. 
  • Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów
   porządkowych oraz związanych z bezpieczeństwem, ochrony pożarowej w miejscu zakwaterowania oraz środkach transportu – zakres tych przepisów jest określony w regulaminach poszczególnych obiektów lub przez przewoźników. Nieprzestrzeganie tych warunków może prowadzić do usunięcia Uczestnika w trybie natychmiastowym, bez pokrycia przez Szkołę kosztów związanych w wyjazdem Uczestnika z imprezy oraz bez pokrycia kosztów utraconych dni. W przypadku Uczestników niepełnoletnich, opiekun zgłaszający Uczestnika jest obowiązany przekazać mu zasady obowiązujące na imprezie wynikające z Regulaminu. 
  • W trakcie trwania imprezy turystycznej obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów porządkowych określonych w Regulaminie imprezy, w tym tych dotyczących spożywania alkoholu i środków odurzających. Niestosowanie się do postanowień Regulaminu może skutkować usunięciem z Imprezy , bez pokrycia przez Szkołę kosztów związanych w wyjazdem Uczestnika z imprezy oraz bez pokrycia kosztów utraconych dni. 
  • Klient zostanie obarczony pokryciem szkód wynikłych z ewentualnego opóźnienia imprezy turystycznej z jego winy. 
  • Uczestnicy odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody materialne. Na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych przez Uczestnika wyjazdu Szkoła ma możliwość pobrania kaucji zwrotnej.
 6. Odpowiedzialność szkoły
  • Szkoła zobowiązuje się do sumiennego przygotowania i realizacji
   świadczeń wykupionych przez Uczestnika. 
  • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za niedociągnięcia w
   imprezie wynikłe z przyczyn od niej niezależnych, tj.: 
   • działaniem lub zaniechaniem Klienta; 
   • działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć; 
   • siłą wyższą (np. warunki atmosferyczne).
  • Szkoła nie dokonuje zwrotu wartości niezrealizowanych świadczeń, jeżeli w czasie trwania imprezy następuje zmiana programu z przyczyn niezależnych od Szkoły. Zorganizowanie świadczeń zastępczych, o co najmniej tym samym standardzie nie stanowi wady usługi. Uczestnik z tego powodu nie może zgłaszać roszczeń do Szkoły. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. 
  • W przypadku niewykorzystania całości świadczeń z przyczyn leżących po stronie Klienta jak np. spóźnienie się na miejsce zbiórki, niewykorzystanie wszystkich posiłków, dobrowolne nieskorzystanie z części lub całości programu imprezy oraz przyczyn określonych w pkt. 4.3. Szkoła nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń. Jeśli jednak z tego tytułu zostały zaoszczędzone pewne kwoty, należy je uwzględnić. 
  • Szkoła zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy w przypadku zapisania się mniejszej liczby uczestników niż 50%planowanej liczby osób. Informacja o odwołaniu takiej imprezy następuje nie później niż 7 dni przed terminem wyjazdu. Za skuteczne poinformowanie Klienta uważa się poinformowanie ze zwrotnym potwierdzeniem mailowym lub pisemnym Klienta 
  • Impreza zostaje także odwołana w każdym razie w przypadku szczególnych zagrożeń życia i zdrowia Uczestników. 
  • O odwołaniu imprezy Szkoła niezwłocznie powiadamia Uczestnika, a wniesioną przez niego wpłatę zwraca w ciągu 7 dni. 
  • W razie zapewniania dowozu, Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane opóźnieniem autokarów (spowodowane np. korkami na trasach). 
  • W sytuacji w której Szkoła przed rozpoczęciem imprezy będzie zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy z Klientem, z zastrzeżeniem pkt. 3.3 niezwłocznie powiadamia o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient powinien nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Szkoły, poinformować go czy: 
   • przyjmuje proponowaną zmianę Umowy; 
   • odstępuje od Umowy ze zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku ponoszenia jakichkolwiek kar.
 7. Reklamacje
  • Szkoła przyjmuje reklamacje w ciągu 30 dni od daty zakończenia 
  • imprezy. Podstawę do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej ilości lub jakości świadczeń stanowi pisemna reklamacja wraz z uzasadnieniem.
   Szkoła rozpatruje reklamację na piśmie w ciągu 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, a w wypadku zgłoszenia tej reklamacji po zakończeniu imprezy turystycznej w terminie 30 dni od jej złożenia. 
  • Szkoła ma obowiązek dokonania zwrotu części lub całości wpłat w ciągu 30 dni od daty rezygnacji Uczestnika lub daty uznania reklamacji.
   Klient ma prawo uzupełnić reklamację w ciągu 20 dni od daty zakończenia imprezy. W przypadku uzupełnienia reklamacji Szkoła rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia uzupełnienia reklamacji 
 8. Rezygnacje z imprezy
  • Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Klienci mają możliwość zrezygnowania z imprezy turystycznej. Oświadczenie o rezygnacji z imprezy turystycznej Klient jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej, w miejscu, w którym została zawarta Umowa. Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpływu do Szkoły 
  • Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty, jeżeli rezygnacja lub niemożność udziału w imprezie następuje z winy Szkoły. Należą do nich: 
   • nienależyte wykonanie Umowy o świadczenie usług turystycznych lub zmiana istotnych warunków Umowy (w szczególności wzrost ceny, zmiana terminu, radykalna zmiana trasy imprezy, zmiana hotelu na hotel o niższym standardzie). Rezygnacja z tych przyczyn może nastąpić w ciągu 3 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia. Brak odpowiedzi w tym terminie uważa się za akceptację zmienionych warunków Umowy; 
   • odwołanie imprezy.
  • Jeżeli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub jeżeli nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodów niezależnych od Szkoły, Szkoła zastrzega sobie prawo żądania zapłaty kwot stanowiących równowartość poniesionych rzeczywistych kosztów, w wysokości nie wyższej niż ustalona na zasadach określonych w pkt. 8.4, poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej. Przy obliczaniu należnych do zapłaty kwot uwzględnia się koszty, jakie zostały zaoszczędzone, a także możliwość innego wykorzystania świadczeń. Szkoła pozostawia do decyzji Klienta decyzję o zbieraniu i gromadzeniu dowodów na to, czy ze względu na rezygnację z uczestnictwa w imprezie turystycznej, względnie jej nierozpoczęcia, powstały koszty niższe niż te, które zostały określone przez Szkołę, jako rzeczywiste koszty rezygnacji, w wysokości nie wyższej niż określonej w pkt. 8.4, względnie Klient może zwrócić się do Szkoły o przedstawienie indywidualnych wyliczeń poniesionych przez niego kosztów. 
  • Koszty rezygnacji klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej nie mogą być większe niż: 
   • między 60 a 31 dniem – do 10% wartości całej imprezy;
   • między 30 a 15 dniem – do 25 % wartości całej imprezy;
   • między 14 a 8 dniem – do 50% wartości całej imprezy;
   • między 7 a 2 dniem – do 75% wartości całej imprezy; 
   • między 1 dniem a rozpoczęciem imprezy – do 100% wartości całej imprezy.
 1. Dla każdego klienta koszt rezygnacji wyliczany jest indywidualnie. Klient na piśmie może zwrócić się do Szkoły o przedstawienie wyliczeń poniesionych przez niego kosztów. Na prośbę Klienta udostępniane są również w siedzibie firmy dokumenty stanowiące podstawę wyliczenia.
 2. Na życzenie Klienta i w miarę dostępności miejsc, istnieje możliwość zmiany Umowy (rezerwacji), jeśli zmiana ta zostanie zgłoszona w terminie do 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. W takich przypadkach Szkoła pobiera na poczet powstałych kosztów opłatę w wysokości 250 zł za osobę. Opłata ta stanowi równowartość kosztów poniesionych przez Szkołę z tytułu dokonanych zmian. 
 3. Pod pojęciem „zmiany Umowy” rozumie się zmianę organizatora turystyki, miejsca pobytu lub trasy wycieczki, czasu trwania imprezy turystycznej, programu imprezy turystycznej, ceny imprezy turystycznej, sposobu zapłaty oraz innych postanowień Umowy, wymienionych w art. 14 ust 2 ustawy o usługach turystycznych. Zmiany po upływie terminu wymienionego w pkt. 8.6. mogą zostać przeprowadzone po rozwiązaniu dotychczasowej Umowy i jednoczesnym zawarciu nowej Umowy. O ile z zawartej Umowy o świadczenie usług turystycznych wynika, iż w danej imprezie ma brać udział kilku uczestników, rezygnacja chociażby jednego jej uczestnika upoważnia Szkołę do dokonania ponownej kalkulacji ceny za udział w tej imprezie, dla pozostałych Klientów. 
 4. Do chwili rozpoczęcia imprezy turystycznej Klient ma prawo przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z Umowy. Osoba zastępująca powinna spełniać wszystkie wymogi konieczne do uczestnictwa w imprezie turystycznej. Klient zobowiązany jest do poinformowania Szkoły o zmianie uczestnika imprezy, na piśmie, pod rygorem nieważności, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Opłata manipulacyjna przy zmianie uczestnika wynosi 100 zł za osobę. Za pokrycie kosztów imprezy turystycznej i kosztów dodatkowych, powstałych poprzez zmianę osoby zastępującej, odpowiadają solidarnie: Klient i osoba zastępująca. Klient może zwrócić się do organizatora turystyki o przedstawienie indywidualnych wyliczeń poniesionych przez niego kosztów w związku z przeniesieniem na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy. Opłaty te stanowią równowartość kosztów poniesionych przez Szkołę z tytułu dokonanych zmian.
 5. Wszelkie opłaty manipulacyjne, związane z rezygnacją i zmianą Umowy, jak również opłaty za indywidualny przebieg imprezy turystycznej, są natychmiast wymagalne. 
 1. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych Warunkami zastosowanie mają
   odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 2002 r. Nr 101, poz. 929 ze zm.) 
  2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Szkoły.