fbpx

Regulamin zlotu

INFORMACJE OGÓLNE 

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w imprezie “I Zlot Warchlaków 4×4”, który odbędzie się 20-22 maja 2022 roku, zwana dalej “imprezą”. 
 2. Organizatorem imprezy jest SEvents.pl Szkoła Żeglowania ORLAND Dariusz Gilewski, zwany dalej organizatorem. Adres korespondencyjny: 04-359 Warszawa ul. Kobielska 17/85.
 3. Impreza ma charakter turystyczno–rekreacyjny i adresowana jest do sympatyków aktywnego spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem pojazdu (samochodu osobowego, terenowego lub campingowego).
 4. Organizator przewiduje limit 50 załóg  biorących udział w imprezie. Limit może być zmieniony bez podania przyczyny. 
 5. Główna baza imprezy zlokalizowana będzie: Camping Estancja Biała Góra 17, 26-804 Biała Góra.
 6. Informacje dotyczące imprezy oraz jej przebiegu będą publikowane na stronie internetowej organizatora (https://sevents.pl) oraz na profilach social media. 
 7. Zgłoszenie uczestników są możliwe za pośrednictwem systemu rezerwacji znajdującego się na stronie internetowej organizatora. 
 8. Rezerwacja za pośrednictwem formularza rezerwacji oraz płatność zaliczki oznacza akceptację regulaminu imprezy. 

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest zgłoszenie za pośrednictwem systemu rezerwacji oraz dokonanie płatności. 
 2. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do dokonania płatności za uczestnictwo w zlocie. Cena zlotu to 650 zł i zawiera:
  1. możliwość uczestnictwa w zlocie jednej załogi składającej się z 2 osób poruszających się jednym pojazdem, 
  2. miejsce na campingu do ustawienia namiotu, przyczepy campingowej lub  campera, w dniach 21-22.05.2022
  3. dostęp do sanitariatów na terenie bazy zlotu
  4. możliwość uczestnictwa w “próbach terenowych”
  5. ciepły posiłek na trasie rajdu (zupa)
  6. kolacja przy ognisku
  7.  zlotowe naklejki
 3. Cena imprezy nie zawiera: 
  1. koszulek z logo imprezy,
  2. noclegu z piątku na sobotę,
  3. wyżywienia poza wskazanym w ofercie imprezy
  4. spływu kajakowego w niedzielę. 
  5. postoju dodatkowych pojazdów poza pojazdem załogi.
 4. Ważność rezerwacji jest uwarunkowana od wpłaty zaliczki na poczet organizacji imprezy. Zaliczka wynosi przynajmniej 50 % ceny imprezy. Tylko rezerwacje potwierdzone wpłatą zaliczki mają gwarancję uczestnictwa w imprezie. W przypadku ostatnich wolnych miejsc miejsce na zlocie otrzymuje uczestnik, którego zaliczka wpłynęła na konto organizatora wcześniej. 
 5. Uczestnicy imprezy zgłaszają się w załogach.
 6. Załoga to uczestnicy imprezy przypisani do jednego pojazdu. Maksymalna ilość uczestników w załodze ograniczona jest rejestracją pojazdu. Ilość osób w załodze nie może przekraczać maksymalnej ilości osób w pojeździe wpisanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 
 7. Załoga pojazdu powinna składać się minimum z dwóch osób (kierowca i pilot).
 8. Kierowcą może być jedynie osoba pełnoletnia, która posiada aktualne uprawnienia do prowadzenia pojazdu. 
 9. Pilotem może być osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia. W przypadku osób niepełnoletnich obowiązkowa jest pisemna zgoda opiekuna prawnego na udział w imprezie w charakterze pilota. 
 10. Osoby nieletnie biorą udział w imprezie będąc pod opieką pełnoletniego opiekuna. 
 11. Pojazdy zgłoszone do imprezy muszą być sprawne technicznie, posiadać ważne badanie techniczne oraz być dopuszczone do ruchu drogowego. 
 12. Uczestnik rajdu zobowiązuje się do wyposażenia pojazdu na własny koszt w niezbędne ekwipunek:
  1. zestaw pierwszej pomocy (apteczka),
  2. gaśnicę,
  3. linę holowniczą (odpowiednią do wielkości pojazdu),
  4. telefon komórkowy z dostępem do internetu.
 13. Uczestnik odpowiada za stan techniczny pojazdu biorącego udział w imprezie, oraz za jego przygotowanie do imprezy i ewentualne naprawy. 
 14. Uczestnik imprezy oświadcza że pojazd oraz jego wyposażenie jest zgodne z założeniami regulaminu imprezy. 
 15. W czasie trwania imprezy uczestnicy zobowiązują się do stosowania niniejszego regulaminu, poleceń organizatora oraz sędziów. Naruszenie powyższych ustaleń i wydanych poleceń może spowodować wykluczeniem załogi z rywalizacji bez prawa do zwrotu opłaty.

BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania prawa a w szczególności: 
  1. ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 9 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 110)
  2. ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396)
  3. ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. 1991 Nr 101 poz. 444)
 2. Uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po trasie rajdu, niedopuszczalne jest w szczególności poruszanie się po uprawach rolnych i leśnych – obsiane pola, obsadzone łąki, lasy. 
 3. Kierowca odpowiada za regulaminowe zachowanie się załogi. 
 4. W czasie trwania prób terenowych, kategorycznie zabrania się spożywania przez kierowcę jak i pilota alkoholu, organizator zastrzega sobie prawo kontroli trzeźwości kierowców a w przypadku stwierdzenia nietrzeźwości załoga zostanie wykluczona z imprezy. 
 5. Brak zgody na badanie trzeźwości równoznaczny jest z rezygnacją z dalszego uczestnictwa w imprezie. 
 6. Przejeżdżając trudne odcinki trasy uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność i właściwą troskę o bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników imprezy.
 7. Uczestnicy są odpowiedzialni z szkody materialne wyrządzone podczas imprezy. 
 8. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie. 
 9. Baza rajdu znajduje się na terenie campingu. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania porządku na terenie campingu. Teren campingu przeznaczony jest do odpoczynku i integracji. 
 10. Na terenie campingu zabrania się:
  1. jazdy poza wyznaczonymi drogami dojazdowymi
  2. poruszania się w sposób mogący spowodować uszkodzenia podłoża. 
  3. prowadzenia napraw poza miejscami wskazanymi przez organizatora,
  4. zakłócania ciszy nocnej,
  5. prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu,
  6. biwakowania w miejscach niewskazanych.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 1. Każdy Uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. 
 2. Organizatorzy nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze złego stanu zdrowia uczestników. 
 3. Każdy uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie straty, jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd, a w szczególności za straty w: – drzewostanie na trasie i poza trasą, – zniszczenia wszelkiej infrastruktury drogowej, leśnej, rolniczej, hydrotechnicznej i innej powstałej w wyniku zjazdu z trasy. 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników imprezy.
 5. Organizator zastrzega możliwość wykluczenia uczestników rajdu w przypadku stwierdzenie powodowania szkód w mieniu osób innych.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę zdrowia lub życia wynikające z niezachowania zasad bezpieczeństwa przez uczestników imprezy. 

PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 
 2. Celem przetwarzania danych jest możliwość wzięcia udziału w imprezie oraz promocja działalności organizatora. 
 3. Organizator pozyska od uczestników tylko niezbędny do realizacji usługi zakres danych osobowych i przewiduje przetwarzać te dane tak długo jak będzie to konieczne w związku z realizacją imprezy oraz promocją działalności organizatora. 
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. 
 5. 5. Dane są przetwarzane za zgodą uczestnika, lub jego opiekuna prawnego. 
 6. 6. Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku. Zgoda ta obejmuje obróbkę, utrwalanie i wykorzystanie wykonanych przez organizatora oraz sponsorów w trakcie imprezy zdjęć za pośrednictwem strony internetowej i Facebookowej organizatora i sponsorów w celach promocyjnych jego działalności.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Regulamin imprezy dostępny jest w biurze imprezy oraz na stronie www.sevents.pl.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników imprezy. 
 3. Rezygnacja z imprezy nie skutkuje brakiem odpowiedzialności wobec postanowieniom regulaminu imprezy. Na mocy wcześniej wydanej zgody.