fbpx

Zgoda-dane osobowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez Szkoła Żeglowania „ORLAND” Dariusz Gilewski (NIP 1132640613) (Administrator), moich danych osobowych (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu) oraz danych osobowych uczestnika wyjazdu/kursu (imię, nazwisko, data miejsce urodzenie, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail) w celu dokonania /zamówienia wybranej przez mnie usługi oraz jej realizacji. / Zostałem poinformowany o przysługujących mi uprawnieniach osoby fizycznej określonych w art. 15 – 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. prawie do dostępu do danych osobowych, prawie do sprostowania danych, prawie do usunięcia danych, prawie do ograniczenia przetwarzania danych, prawie do przenoszenia danych, prawie do sprzeciwu oraz prawie do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. / Jestem świadom/świadoma, iż brak wyrażenia zgody uniemożliwia realizację przez Administratora ww. celu, a moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.